15% kedvezmény a FEBRUAR15 kóddal | Spórolj még ma →
1 750 Ft nekedRegisztrációBejelentkezésKosárMenu

A BONAMI CZ. a.s. kereskedelmi társaság internetes áruházának Általános Szerződési Feltételei

A BONAMI CZ. a.s. kereskedelmi társaság internetes áruházának Általános Szerződési Feltételei
Székhely: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: 242 30 111
Cégbejegyzés: a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzék, B szakasz, 18575 bejegyzés
https://www.bonami.hu/ e-mail: kisokos@bonami.hu
tel.: 06 1 550 7606

Ezek az Általános Szerződési Feltételek a https://www.bonami.hu/ internetes címen található on-line áruházon keresztül történő értékesítésre vonatkoznak.

  • Ezen Általános SzerződésiFeltételek 24.10.2023 dátumtól érvényesek.

1.   Fogalom meghatározások

1.1.   Szállítási határidő: az az időszak, amelyen belül az Eladó kötelezi magát a megrendelt árut a Vevőnek történő átadására.

1.2.   GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

1.3.   Vételár: az áruk ára az adásvételi szerződés alapján. Szerződéses ár jellegű és magyar forintban kerül megadásra. A törvényben előírt mértékű ÁFA-t tartalmaz, mivel az Eladó ÁFA fizetésre kötelezett. Megrendelés elküldésekor és adásvételi szerződés megkötésekor az áruk szállítási ára hozzáadásra kerül az áruk vételárához az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.

1.4.   Adásvételi szerződés: az Eladó és a Vevő között megkötött szerződés, amely alapján az Eladó vállalja, hogy átadja az árut a Vevőnek, és lehetővé teszi számára az áruk tulajdonjogának megszerzését, a Vevő pedig vállalja, hogy átveszi az árut, és megfizeti annak vételárát.

1.5.   Vevő

1.5.1.   Vevő – fogyasztó: az a természetes személy, aki egy megrendelés alapján megrendel az Eladótól egy árut (árukat) és kötelezettséget vállal arra, hogy betartja jelen Általános Szerződési Feltételeket, továbbá az 1.12 pont értelmében fogyasztónak minősül.

1.5.2.   Vevő – más jogalany/vállalkozó: Fogyasztónak nem minősülő szervezetek és jogi személyek, az 1.9 pontban leírt személye. A Vevő – fogyasztók és a Vevő – vállalkozók együttes megnevezése a továbbiakban: „Vevő”.

1.6.   Általános Szerződési Feltételek, ÁSZF: a jelen feltételek, amelyek a https://www.bonami.hu/i/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon érhetők el.

1.7.   Polgári Törvénykönyv vagy Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

1.8.   A szerződéses kapcsolat létrejötte: az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a Megrendelés elfogadásának Vevő részére történő kézbesítésekor keletkezik; a Megrendelés elfogadásáról az Eladó elektronikus formában, a Vevő által megadott e-mail címre elküldött e-mailben értesíti a Vevőt.

1.9.   Vevő – vállalkozó: az a vevő, aki megfelel a Polgári Törvénykönyv 8:1§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott vállalkozó fogalmának.

1.10.   A Megrendelés visszaigazolása: az Eladó a Megrendelés kézhezvételét követően elektronikus levél formájában haladéktalanul visszaigazolja e kézhezvételt a Vevő részére a Vevő által megadott e-mail címre.

1.11.   Eladó - BONAMI.CZ a.s, székhelye: Újezd 450/40, Praha 1 - Malá Strana, irányítószám: 118 00, cégjegyzékszám: 242 30 111, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás, B szakasz, 18575 betét.

1.12.   Fogyasztó: olyan vásárló, aki nem vállalkozó és megfelel a fogyasztó fogalmának a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontjában, vagy a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározottak szerint, azaz az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, valamint fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is. 1.13.   Fogyasztóvédelmi Törvény: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

1.14.   Az Eladó weboldala: https://www.bonami.hu/

1.15.   Információs törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 1.16.   A Megrendelés elküldése: a Vevő a Megrendelést az áruház webes felületén a „Befejezés és megrendelés” vagy a „Megrendelem” gombra történő kattintással küldi el az Eladó részére.

1.17.   Áru: bármely termék, amelyet az Eladó eladásra kínál. Ez a vásárló által az adásvételi szerződés alapján megrendelt termék, amely szerződés a szerződő felek között jön létre a Megrendelés e-mailben történő elfogadásának időpontjában, ezen Általános Szerződési Feltételek 4.8. pontja szerint . Az áru adatainak tekintetében, ideértve a vételárat, az az időpont a meghatározó, amikor a Vevő elküldi a Megrendelést az Eladó részére.

1.18.   Tárhelyszolgáltató: Stable.cz elnevezésű cseh társaság, székhelye Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha 3 – Vinohrady, Csehország. A szolgáltató elérhetőségei: Mobiltelefon: +420 480 020 191 Telefon: +421 650 340 379 E-mail: info@stable.cz.

2.   Bevezető rendelkezések

2.1.   A- BONAMI.CZ a.s, kereskedelmi társaság (székhelye: Újezd 450/40, Praha 1 - Malá Strana, irányítószám: 118 00, cégjegyzékszám: 242 30 111, cégbejegyzés: a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás, B szakasz, 18575 betét; a továbbiakban: „Eladó”) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”) a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit rögzítik, melyek az Eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: „Vevő”) között az Eladó internetes áruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”) összefüggésben, vagy annak alapján keletkeztek, a Ptk 6:215. § bekezdésével összhangban. Az internetes áruházat az Eladó üzemelteti https://www.bonami.hu/ internetcímen, mindezt egy webes felületen keresztül (a továbbiakban: „az áruház webes felülete”). Jelen ÁSZF egyrészt a nem vállalkozó természetes személyekre vonatkoznak, ebben az esetben a vállalkozó (az eladó) és a fogyasztó (vevő) közötti szerződéses viszonyt szabályozzák, másrészt szabályozzák a vállalkozó (eladó) és egy másik vállalkozó (vevő) közötti szerződéses viszonyt is.

2.2.   Ezen Általános Szerződési Feltételek továbbá szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit az Eladó weboldala használatának tekintetében is, mely weboldal a https://www.bonami.hu/ internetes címen található (a továbbiakban: „weboldal”) illetve az ezzel összefüggő jogi viszonyok tekintetében is.

2.3.   Az ÁSZF azokra az esetekre is vonatkozik, amikor az a személy, aki az Eladótól árut kíván vásárolni, jogi személy, vagy olyan személy, aki az áru megrendelése során üzleti tevékenysége vagy szakmai tevékenységének önálló gyakorlása keretében jár el. Jelen ÁSZF azokra a személyekre is vonatkoznak, akik természetes személyként, nem vállalkozóként vásárolnak (fogyasztók).

2.3.1.   A jelen ÁSZF által az 1.5.1. cikkben meghatározott módon az Eladó és a vásárló – fogyasztó között létrejövő nem szabályozott jogi viszonyokra a Polgári Törvénykönyv és a Fogyasztóvédelmi Törvény megfelelő rendelkezései vonatkoznak.

2.4.   Az adásvételi szerződésben megállapíthatók a jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezések. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben.

2.5.   Az ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az ÁSZF magyar nyelvűek. Az adásvételi szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni.

2.6.   Az ÁSZF szövegét az Eladó jogosult megváltoztatni vagy kiegészíteni. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a szerződéseket, amelyek a ÁSZF korábbi változatának hatálya alatt keletkeztek.

2.7.   A Megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, melyeknek szerves részét képezi a Reklamáció Szabályzat, továbbá, hogy a Megrendelés elküldésének idején érvényben lévő ÁSZF rendelkezéseivel egyetért. A Vevő figyelmét a Megrendelés elküldése előtt kellő mértékben felhívják jelen ÁSZF-re, és lehetősége van annak megismerésére. Az áruknak az Eladótól a Vevő általi átvétele, csakúgy, mint az Eladó által megerősített kötelező Megrendelés a szerződés elismerésnek és megkötésnek tekintendő az ezen ÁSZF a Megrendelés pillanatában érvényes szövege szerint, és a Vevő a kötelező érvényű Megrendelés elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti e feltételeket. A Ptk. 6:78 §-a alkalmazandó. Jelen ÁSZF az adásvételi szerződés szerves részét képezik.

3.   Felhasználói fiók

3.1.   A Vevő weboldalon történő regisztrációját követően hozzáférhet felhasználói felületéhez. A Vevő felhasználói felületén (a továbbiakban: „felhasználói fiók”) keresztül rendelheti meg az árukat. A Vevő regisztráció nélkül is rendelhet meg árukat, közvetlenül az áruház webes felületén keresztül.

3.2.   A Vevő weboldalon történő regisztrálását követően az Eladó a vevő előzetes hozzájárulása esetén jogosult az újonnan közzétett termékekről a Vevőt rendszeres e-mail üzenetek formájában tájékoztatni, amely üzenetek fogadását a Vevő bármikor elutasíthatja a felhasználói fiókján keresztül, vagy a valamennyi e-mailben megtalálható vonatkozó hivatkozásra kattintva. Az Eladó nem köteles ezeket az e-maileket minden vásárló részére kiküldeni. További részletek az ÁSZF 11. cikkében találhatók.

3.3.   A weboldalon történő regisztrációkor és az áruk megrendelésekor a Vevő köteles minden adatát helyesen és valóságnak megfelelően megadni. A felhasználói fiókba felvitt adatokat a Vevő bármely változás esetén köteles frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

3.4.   A weboldalon csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. Az internetes áruházban korlátozás nélkül kizárólag 18 évesnél idősebb személyek hajthatnak végre megrendeléseket. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Ptk. 2:12. §-a az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha az Eladó észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését az Eladó bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében az Eladó a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

3.5.   A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat, és tudomásul veszi, hogy az Eladó nem felelős a Vevő e kötelezettségének megsértéséért.

3.6.   A Vevő harmadik felek számára nem engedélyezheti a felhasználói fiók használatát.

3.7.   Az Eladó bármikor megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a Vevő hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megsérti az adásvételi szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből fakadó valamely kötelezettségét.

3.8.   A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem áll mindig rendelkezésre, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, esetenként a harmadik felektől származó hardverek és szoftverek karbantartására, áramszünetre tekintettel.

4.   Az adásvételi szerződés megkötése

4.1.   Az áruház webes felülete az Eladó által eladásra kínált termékek listáját tartalmazza, ideértve az egyes termékek árának feltüntetését is. Az eladásra kínált termékek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat is. Az eladásra kínált áruk és ezeknek az áruknak az árai mindaddig érvényesek, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén, és - amennyiben az adott áru egy ilyen kampány részét képezte - időben meghatározott kampány időtartama még nem járt le. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladó azon jogosultságát, hogy egyedileg meghatározott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. Az áruház webes felületén elhelyezett valamennyi eladási ajánlat nem kötelező érvényű, hanem ajánlatra felhívásnak minősül és informatív jellegű, ebből fakadóan az Eladó nem köteles ezen árukra adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 6:64. § szakasza nem alkalmazandó.

4.2.   A webes felület tájékoztatást nyújt a csomagolás és a szállítás költségeiről is. Az áruház webes felületén feltüntetett csomagolási és szállítási költségekre vonatkozó információk csak azokban az esetekben érvényesek, amikor az áruk szállítása a Magyarország területén belül történik. Az áruk szállítása csak a Magyarország területén belül lehetséges. Az áruk nem szállíthatók másik országba.

4.3.   Az áruk megrendelése érdekében a Vevőnek az áruház webes felületén található megrendelőlapot kell kitöltenie. A megrendelőlap a következő információkat tartalmazza:

4.3.1.   a megrendelt áruk (a megrendelt árut a vevő az áruház webes felületének elektronikus kosarába „teszi be”);

4.3.2.   az áruk vételárának fizetési módja, információk a megrendelt áruk szállításának igényelt módjáról; és

4.3.3.   az áruk szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk, ideértve a csomagolási és szállítási költségeket (a továbbiakban együttesen: „Megrendelés”).

4.4.   Mielőtt a megfelelő gombra kattintva elküldené a Megrendelést az Eladó részére, a Vevőnek lehetősége van ellenőrizni és megváltoztatni az általa a Megrendelésben megadott adatokat, illetve észlelheti és javíthatja a Megrendelés kitöltése során esetlegesen vétett hibákat. A Megrendelést a Vevő az Eladó részére a „Befejezés és fizetés” vagy a „Megrendelés” gombra kattintva küldi el. A Megrendelésben megadott információkat ettől a pillanattól kezdve az Eladó helyesnek tekinti. A fizetési kötelezettség tekintetében az Eladó megfelelően tájékoztatja a Fogyasztókat.

4.5.   A 4.4 pont szerint elküldött Megrendelés révén a Vevő megerősíti, hogy lehetősége volt megismerni a megvásárolt áru jellemzőit, a szállítással kapcsolatos költségeket és a teljes árat, amelyet az Eladó részére megrendelés esetén köteles megfizetni.

4.6.   Az Eladó a Megrendelés kézbesítését követően a kézbesítés megtörténtét elektronikus levél formájában visszaigazolja (a Megrendelés visszaigazolása), melynek során a visszaigazolást a Vevőnek a felhasználói felületen vagy a Megrendelésben megadott e-mail címére küldi el (a továbbiakban: „a Vevő elektronikus címe”).

4.7.   Az Eladó jogosult arra, hogy a Megrendelés jellegétől (az áru mennyisége, a vételár mértéke, várható szállítási költségek) függően a Vevőtől kérje a Megrendelés további megerősítését (pl. írásban vagy telefonon).

4.8.   Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a Megrendelés elfogadásának kézbesítésekor keletkezik; a Megrendelés elfogadásáról az Eladó elektronikus formában, a Vevő által megadott e-mail címre elküldött e-mailben értesíti a Vevőt.

4.9.   A Vevő egyetért azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötése távkommunikációs eszközök használatával történik. Azon költségeit, melyek a Vevőnek az adásvételi szerződés távkommunikációs eszközök segítségével történő megkötése során keletkeznek (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei), a Vevő maga köteles megtéríteni.

4.10.   Az adásvételi szerződés írásba foglalt szerződésnek számít.

5.   Az áru ára és a Fizetési feltételek

5.1.   Az áru ára minden esetben végső árként kerül feltüntetésre, amely tartalmazza az ÁFA-t és az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru jellegénél fogva nem küldhető vissza szokásos postai úton. Az áru ára nem tartalmazza az árunak az ügyfélhez történő szállításának költségeit, míg az áru eladására vonatkozó ajánlat és az áru ára mindaddig érvényben maradnak, amíg a webes felületen megjelennek. A vételárral együtt a Vevő köteles az Eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a szerződés szerinti összegben megfizetni. Az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek külön vannak feltüntetve. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a továbbiakban a vételár alatt a csomagolás és szállítás költségeit is magában foglaló összeg értendő.

5.2.   Az áru adásvételi szerződés szerinti árát és az áru átadásával kapcsolatos esetleges költségeket a Vevő a megrendelőlapon kínált módszerek szerint fizetheti meg. Az Eladó további fizetési módokat is felajánlhat. Az Eladó jogosult bármely fizetési mód elérhetőségét korlátozni, melynek oka technikai probléma, az Eladó vagy a Vevő akadályoztatása vagy vis maior lehet. Az aktuálisan elérhető fizetési módok minden esetben fel vannak tüntetve a megrendelőlapon, és többek között az alábbiak lehetnek:

5.2.1.   készpénzes fizetés utánvéttel, a Vevő által a Megrendelésben megadott helyen;,

5.2.2.   készpénz nélküli fizetés bankkártyával online;

5.2.3.   standard banki átutalás az Eladó számlájára;

5.2.4.   gyors banki átutalás a Adyen-en keresztül;

Az Eladó fenntartja a jogot a fizetési módok megváltoztatására, egyes fizetési módok alkalmazásának korlátozására, így az aktuálisan elérhető fizetési módok eltérhetnek a fentiektől, és azokat mindig a megrendelőlap tartalmazza. 5.3.   Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a továbbiakban a vételár alatt az áru átadásának költségeit is magában foglaló összeg értendő.

5.4.   Az Eladó nem követeli meg a Vevőtől előleg fizetését.

5.5.   Utánvéttel történő megrendelés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül esedékes.

5.6.   Készpénz nélküli fizetés esetén a Vevő az áru vételárát oly módon köteles megtéríteni, hogy a fizetésnél feltünteti az egyedi fizetési azonosítót. Készpénz nélküli fizetés esetén a Vevő vételár fizetési kötelezettségét akkor teljesíti, amikor a vonatkozó összeg jóváírásra kerül az Eladó számláján.

5.7.   Az áruk árából az Eladó által a Vevőnek biztosított esetleges kedvezmények nem vonhatóak össze.

5.8.   Az Eladó az adásvételi szerződés alapján a Vevő által végrehajtott fizetések tekintetében adóbizonylatot (számlát) állít ki a Vevő részére. Az Eladó ÁFA fizetésesre kötelezett. A számla – adóbizonylat kiállítására az áru Vevőnek történő kiszállítása után kerül sor és azt az Eladó elektronikus formában a Vevő elektronikus címére küldi el.

5.9.   Az értékesítő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében köteles számlát kibocsátani a belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére.

5.10.   A Bonami.hu “Eredeti árként” egy adott terméknek/szolgáltatásnak/licensznek a webáruház felületén az árcsökkentést megelőző 30 napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb árát tűnteti fel, többnyire oly módon, hogy azt áthúzással jelöli a termék aktuális árának feltüntetése mellett. Az így számított eredeti árhoz képest kedvezménnyel kínált akciós árat, - amennyiben az ár nem változik - a Bonami az árcsökkentés kezdetét követő legfeljebb 90 napig kommunikálja kedvezményes árként a Vásárlók felé. 

6.   Elállás az adásvételi szerződéstől

6.1.   A fogyasztónak nem minősülő vásárlókra nem vonatkoznak a jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek a jogszabályok és vagy jelen ÁSZF szabályzatai szerint kifejezetten a fogyasztókra vonatkoznak, így jelen pont szerinti elállási jogot a vállalkozások nem gyakorolhatják.

6.1.1.    Az adásvételi szerződéstől történő elállásra vonatkozó alábbi feltételek a természetes személyekre – fogyasztókra vonatkoznak.

6.1.2.   A fogyasztónak a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában (a továbbiakban: Krm. rendelet) megállapított, az ilyen típusú fogyasztói szerződéstől való elállási joga nem korlátozza a vállalkozónak a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései értelmében történő elállási jogát (a Polgári Törvénykönyv 6:140, 6:220. § és vonatkozó §-ai) illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás tekintetében a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.

6.2.   A Vevő – fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Korm. rendelet és Polgári Törvénykönyv szerint az adásvételi szerződéstől nem lehetséges elállni többek között az alábbi esetekben:

6.2.1.   Jelentéktelen hiba miatt (Ptk. 6:159. § (3));

6.2.2.   Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől, így különösen:

6.2.2.1.   a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék (így különösen emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas termékek) tekintetében,

6.2.2.2.   olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: tisztítószerek, higiéniai termékek, fehérneműk, alsóruházati termékek, szőrzetnyírók, borotvák, fogkefék),

6.2.2.3.   olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,

6.2.2.4.   továbbá a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,

6.2.2.5.   vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (így különösen az egyedi igények alapján összeállított számítógép konfigurációk és szoftverek esetében).

6.3.   Amennyiben nem áll fenn a 6.2. bekezdésében említett körülmény, vagy más olyan eset, amikor az adásvételi szerződéstől történő elállás nem lehetséges, a Vevő – fogyasztó a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) értelmében jogosult az adásvételi szerződéstől indokolás nélküli elállni, mégpedig az áru kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy a szállítás több részletben történik, ez a határidő az utolsó áru átadásának napjától kezdődik. A jelen rendelkezés nem érinti a Vevő azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

6.4.   Az ÁSZF 6.3. pontja szerinti szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés a megkötésétől megszűnik, a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. A Vevő – fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő – fogyasztó által visszaküldött áru megsérült, elhasználódott vagy részlegesen elhasználódott, az Eladónak a Vevővel szemben jogosultsága keletkezik arra, hogy az az ily módon keletkezett kárát megtérítse. A keletkezett kárának megtérítésére vonatkozó igényét az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó igényébe.

6.5.   A szerződő feleknek az adásvételi szerződéstől a jelen ÁSZF 6.3. cikke szerint történő elállással összefüggő további jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozza, amely e ÁSZF szerves részét képezi.

6.6.   Az áru Vevőnek történő kézbesítéséig az Eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ilyen esetekben a vételárat haladéktalanul visszatéríti a Vevőnek; a visszatérítés készpénz nélküli átutalással a Vevő által megjelölt számlára történik.

6.7.   Amennyiben az Eladó az áru mellett a Vevő – fogyasztó részére ajándékot is ad, az Eladó és a Vevő közötti ajándékozási szerződés olyan bontófeltételt tartalmaz, hogy az adásvételi szerződéstől történő fogyasztó általi elállás esetén az ajándékozási szerződés megszűnik, és a Vevő – fogyasztó köteles az áruval együtt a nyújtott ajándékot is visszaküldeni az Eladónak.

6.8.   Az Eladó lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a Vevő-fogyasztó / vállalkozó vagy az általa kijelölt harmadik fél által átvett árut az átvétel napját követő naptól számított 365 napon belül - a drogéria és/vagy kozmetikumok, továbbá konyhablokkok (összeszerelésre kész konyhabútorok) kivételével - a Reklamációs Szabályzatban meghatározott feltételek mellett visszaküldje. Az itt meghatározott 365 napos elállási határidő nem alkalmazható az önállóan értékesített matracok esetében, mely áruk vonatkozásában a visszaküldési határidő az átvétel napját követő naptól számított 45 nap.

7.   Az áru szállítása és átadása

7.1.   Ha az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik, az áru kézbesítésének módját az Eladó határozza meg. Abban az esetben, ha a szállítási módról a Vevő kérésére állapodnak meg, az e szállítási módokkal összefüggő kockázatok és esetleges további költségek a Vevőt terhelik.

7.2.   Az Eladó által a Vevő részére lehetővé tett szállítási módozatok az alábbi címen érhetők el: https://www.bonami.hu/i/szallitas.

7.3.   Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján az árut a Vevő által a Megrendelésben megadott helyen köteles átadni, a Vevő az átadáskor köteles az árut átvenni. Amennyiben a Vevő az átadáskor nem veszi át az árut, az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.

7.4.   Abban az esetben, ha a Vevő oldaláról felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a Megrendelésben feltüntetettől eltérő módon kell kézbesíteni, a Vevő köteles megtéríteni az áru ismételt kézbesítésével, illetve az eltérő módú kézbesítéssel összefüggő költségeket.

7.5.   Az áru szállítótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a szállítót. Abban az esetben, ha a csomag sérülését észleli, amely a küldeménybe való jogosulatlan behatolásra utal, a Vevő nem köteles a küldeményt a szállítótól átvenni. A szállítólevél aláírásával a Vevő megerősíti, hogy az árut tartalmazó küldemény csomagolása sértetlen volt. Ez nem érinti az Eladónak az áru hibáiért való felelősségét, valamint a Vevőnek az általános, kötelező érvényű jogszabályokból származó egyéb jogait.

7.6.   A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az Eladó különleges szállítási feltételei is szabályozzák, amennyiben az Eladó kibocsát ilyeneket.

8.A hibás teljesítéssel összefüggő jogok

8.1.   A feleknek az Eladó hibás teljesítésért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok szabályozzák (különösen a Polgári Törvénykönyv 6:157. - 6:178. §-ai,) az Eladó tehát tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy hibás teljesítés esetén őket a Reklamációs Szabályzatban feltűntetett jogosultságok illetik meg, mely itt található: https://www.bonami.hu/i/Reklamacios-eljaras

8.2.   Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevővel szemben azért, hogy az eladott termék megfelel az adásvételi szerződésnek, így különösen, hogy megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A szerződésnek való megfelelés azt jelenti, hogy az eladott áru minősége és tulajdonságai megfelelnek a követelményeknek, az Eladó, a gyártó vagy annak képviselője révén leírtaknak vagy várhatóan fedik a reklámokban hirdetett minőséget és a termékre jellemző tulajdonságokat, illetve mennyiségben és súlyban megfelelnek az alkalmazandó jogszabályoknak, annak a célnak, amit az Eladó deklarál, illetve az áru szokásos felhasználási céljának.

8.3.   A jelen ÁSZF 8.2. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak azokra az árukra, amelyek hibás mivoltuk miatt alacsonyabb áron kerülnek értékesítésre és a hibáról a Vevő tudott, a szokásos használat következében elhasználódott árukra, a használt áruk esetében a használat vagy elhasználódás mértékével arányos hibákra, amelyekkel az áru a Vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy amennyiben ez az áru jellegéből ered, továbbá ha a hibát a Vevő a szerződéskötéskor ismerte vagy ismernie kellett, vagy a hibát a Vevő okozta.

8.4.   Vevő – fogyasztóval kötött szerződés esetén, ha a hiba a kézhezvételtől számított hat hónapon belül merül fel, az árut a kézhezvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, fogyasztó és vállalkozás között áru adásvételére vagy digitális tartalom szolgáltatására kötött szerződések esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

8.5.   A hibás teljesítésből eredő jogait a Vevő az Eladónál érvényesíti a következő címen: Bonami – reklamációs osztály, Győri Depo, CST, Győr, 9041, vagy e-mailben a kisokos@bonami.hu címen, illetve telefonon: 06 1 550 7606. Ha ez lehetséges, és a Vevő számára nem jár jelentős nehézségekkel, a Vevő köteles a reklamáció érvényesítésével együtt az árut az eladónak közvetlenül a követelés helyén átadni vagy a következő címre elküldeni: Bonami – reklamációs osztály, Győri Depo, CST, Győr, 9041.

8.6.   A feleknek az Eladónak a hibákért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit, a jótállást és az elállás szabályozását az Eladó Reklamációs Szabályzata elnevezésű dokumentum szabályozzák, amely az alábbi internetes címen került közzétételre: https://www.bonami.hu/i/Reklamacios-eljaras.

9.   A szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

9.1.   A Vevő termék teljes vételárának megfizetésével megszerzi a termék tulajdonjogát.

9.2.   Vevő tudomásul veszi, hogy az áruház webes felületét alkotó szoftvereket és más összetevőket (ideértve a kínált termékek fényképeit is) szerzői jog védi. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem fog semmilyen olyan tevékenységet végezni, amely számára vagy harmadik személyek számára lehetővé teszi a szoftverekbe való jogosulatlan behatolást, vagy az áruház webes felülete szoftvereinek vagy más összetevőinek jogosulatlan használatát, felhasználását.

9.3.   A Vevő az áruház webes felületének használata során nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek vagy egyéb eljárások alkalmazására, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az áruház webes felületének működését. Az áruház webes felületét csak olyan mértékben lehetséges használni, amely nem sérti az Eladó más vásárlóinak jogait, és amely összhangban áll a rendeltetésével.

9.4.   Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésében illetékes szerv: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., weboldal: http://bekeltet.hu/) Ez nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek 14.1. cikkének rendelkezéseit.

9.5.   Az online vitarendezési platform a következő internetes címen található: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU és az Eladó és a Vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére használható.

9.6.   Az Európai Fogyasztói Központ, Magyarország, székhelye: Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ; 1440 Budapest Pf. 1., e-mail: info@magyarefk.hu, valamin, telefon: 06-1-896-77-47, https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont). az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) értelmében vett kapcsolattartó pont.

9.7.   Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult áruk értékesítésére. A kereskedelemi ellenőrzést hatáskörének keretein belül a megfelelő kereskedelmi engedélyezési hivatal végzi (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság). A személyes adatok védelmének felügyeletét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság végzi.

9.8.   Az Eladót a Vevővel szemben nem köti semmilyen magatartási kódex a Polgári Törvénykönyv 6:82. § § (1). bek. e) pont rendelkezései értelmében.

9.9.   Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget az esetleges hibákért, melyek harmadik feleknek a weboldalra történő behatolása vagy a weboldal rendeltetésével ellenétes használata miatt keletkeznek.

10.   A személyes adatok védelme és kereskedelmi közlemények küldése

10.1.   A Vevő, illetve a weboldal bármely látogatója (ideértve a kereskedelmi közlemények küldésének feltételeit is) személyes adatainak védelmét a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok szabályozzák, melyek aktuális tartalmát külön dokumentum szabályozza, amely elérhető itt.

11.   Sütik használata

11.1.   A weboldal ún. sütiket (cookies) használ. Ezek használatának szabályait, illetőleg használatuk megtiltásának módját egy külön dokumentum tartalmazza, amely itt érhető el.

12.   Kézbesítés

12.1.   Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel összefüggő minden kommunikációt írásos formában kell megküldeni a másik szerződő félnek, amely történhet e-mailben, személyesen vagy ajánlott postai küldemény formájában (a feladó választása szerint). A Vevő esetében a kézbesítéshez a felhasználói fiókjában feltüntetett elektronikus cím használatos.

13.   Kreditek

13.1.   A kreditek a Bonamin a pénzhez hasonlóan működnek. 1 kredit = 1 HUF. A kreditek semmilyen formában nem behajthatók és nem kérhető a készpénzben történő kifizetésük sem. Abban az esetben, ha a fizetés során a vételár egy részét kreditekben egyenlítették ki, majd a törvényes határidőn belül sor kerül az adásvételi szerződéstől történő elállásra, a Vevő nem jogosult a kreditekben kiegyenlített összeg visszatérítésére.

13.2.   A kreditekre vonatkozó részletes szabályok és korlátozások megtalálhatók a kreditek működésére vonatkozó szabályokban.

14.   Záró rendelkezések

14.1.   Ha a weboldal használatával vagy az adásvételi szerződéssel létrejött jogviszonnyal összefüggő viszony nemzetközi (EU és/vagy külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztók általánosan kötelező érvényű jogszabályok által biztosított jogait. Az esetleges vitákat bíróságon kívüli módon is rendezni lehet. Ebben az esetben a Vevő kapcsolatba léphet a bíróságon kívüli vitarendezési szervezettel, amely a jelen cikk 9.6. cikke szerint a : Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., weboldal: http://bekeltet.hu/). A vitát on-line is rendezni lehet az erre a célra szolgáló ODR platform segítségével, amely a következő címen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. A vita peren kívüli rendezésének megkezdése előtt az Eladó javasolja, hogy a Vevő először a Bonamin található kapcsolatot használja a helyzet megoldására. További részletek ezen Általános Szerződési Feltételek 9.5. és azt követő cikkeiben találhatók.

14.2.   Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult áruk értékesítésére, és tevékenysége nincs kötve egyéb engedélyhez. A kereskedelemi ellenőrzést hatáskörének keretein belül a megfelelő kereskedelmi engedélyezési hivatal végzi.

14.3.   Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, hatályát vesztett vagy ilyenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely értelmében a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatályon kívülisége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek változásai és kiegészítései csak írásos formában történhetnek.

14.4.   Az adásvételi szerződést – az ÁSZF-et is ideértve – Eladó elektronikus formában archiválja és az nem hozzáférhető. Az Eladó az adásvételi szerződést egyéni iktatószámmal látja el.

14.5.   Az Eladó elérhetőségei: kézbesítési címBonami, Győri Depo, CST, Győr, 9041, e-mail cím kisokos@bonami.hu. A további elérhetőségeink megtalálhatók a https://www.bonami.hu/oldalon. Kelt Budapesten, 24.10.2023.

Az ÁSZF mellékletei:

1. Tájékoztató az elállásról, kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról – Reklamációs Szabályzat

1. Tájékoztató az elállásról, kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról – Reklamációs Szabályzat

1.Melléklet

1. sz. Melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vevő - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette - így az ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén -, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére – amennyiben erre jogosult – a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 2 hónap.

A Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon/1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a BONAMI.CZ a.s. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap/1 év eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a Vevő. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy,

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vevő. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a BONAMI.CZ a.s. jótállásra köteles.

Az Eladó minden termékre minőségi garanciát vállal, amely alapján az Eladó vállalja, hogy a termék egy meghatározott ideig a szokásos célra alkalmas, illetve, hogy a szokásos tulajdonságait megőrzi.

2. A Vevő-fogyasztó számára a jótállási idő 24 hónap, kivéve, ha a jótállási jegyen ennél hosszabb jótállási idő szerepel, vagy ha az egyes árucikkek esetében másként nem rendelkeznek (például a csomagoláson), illetve amennyiben a termék ára 250 000 Ft feletti, úgy a jótállást 3 éven belül jogosult gyakorolni a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt áruk tekintetében. Azon Vevők esetében, akik a szerződés teljesítése és teljesítése során kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységük keretében járnak el, a jótállási idő 24 hónap.

3. A minőségi garancia nem vonatkozik azokra a tételekre, amelyeket csökkentett áron értékesítettek olyan hiba miatt, amely miatt az árcsökkentésben megállapodtak.

4. A jótállási időszak a terméknek a Vevő vagy harmadik fél által kijelölt személy általi átvételétől kezdődik.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ha az eladásra kerülő áru csomagolásán, az árut kísérő útmutatóban, az áruval összefüggő reklámban vagy más jogszabályokkal összhangban megjelölik azt az időszakot, amelyen az áru felhasználható, a minőségi garanciára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, azonban a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Ezen felül a felek közötti jogviszonyt a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályozza.