15% kedvezmény a MINUSZ15 kóddal | Spórolj még ma →
1 750 Ft nekedRegisztrációBejelentkezésKosárMenu

A BONAMI CZ. a.s. kereskedelmi társaság
internetes áruházának
Általános Szerződési Feltételei

Székhely: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: 242 30 111
Cégbejegyzés: a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzék, B szakasz, 18575 bejegyzés
https://www.bonami.hu/ e-mail: kisokos@bonami.hu
tel.: 06 1 550 7606

Ezek az Általános Szerződési Feltételek a https://www.bonami.hu/ internetes címen található on-line áruházon keresztül történő értékesítésre vonatkoznak.

Ezen Általános SzerződésiFeltételek 2022.03.30. dátumtól érvényesek.
1. Fogalom meghatározások
1.1. Szállítási határidő: az az időszak, amelyen belül az Eladó kötelezi magát a megrendelt árut a Vevőnek történő átadására.

1.2. GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

1.3. Vételár: az áruk ára az adásvételi szerződés alapján. Szerződéses ár jellegű és magyar forintban kerül megadásra. A törvényben előírt mértékű ÁFA-t tartalmaz, mivel az Eladó ÁFA fizetésre kötelezett. Megrendelés elküldésekor és adásvételi szerződés megkötésekor az áruk szállítási ára hozzáadásra kerül az áruk vételárához az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.

1.4. Adásvételi szerződés: az Eladó és a Vevő között megkötött szerződés, amely alapján az Eladó vállalja, hogy átadja az árut a Vevőnek, és lehetővé teszi számára az áruk tulajdonjogának megszerzését, a Vevő pedig vállalja, hogy átveszi az árut, és megfizeti annak vételárát.

1.5. Vevő
1.5.1. Vevő – fogyasztó: az a természetes személy, aki egy megrendelés alapján megrendel az Eladótól egy árut (árukat) és kötelezettséget vállal arra, hogy betartja jelen Általános Szerződési Feltételeket, továbbá az 1.12 pont értelmében fogyasztónak minősül.
1.5.2. Vevő – más jogalany/vállalkozó: Fogyasztónak nem minősülő szervezetek és jogi személyek, az 1.9 pontban leírt személye . A Vevő – fogyasztók és a Vevő – vállalkozók együttes megnevezése a továbbiakban: „Vevő”.

1.6. Általános Szerződési Feltételek, ÁSZF: a jelen feltételek, amelyek a https://www.bonami.hu/i/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon érhetők el.

1.7. Polgári Törvénykönyv vagy Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

1.8. A szerződéses kapcsolat létrejötte: az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a Megrendelés elfogadásának Vevő részére történő kézbesítésekor keletkezik; a Megrendelés elfogadásáról az Eladó elektronikus formában, a Vevő által megadott e-mail címre elküldött e-mailben értesíti a Vevőt.

1.9. Vevő – vállalkozó: az a vevő, aki megfelel a Polgári Törvénykönyv 8:1§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott vállalkozó fogalmának.

1.10. A Megrendelés visszaigazolása: az Eladó a Megrendelés kézhezvételét követően elektronikus levél formájában haladéktalanul visszaigazolja e kézhezvételt a Vevő részére a Vevő által megadott e-mail címre.

1.11. Eladó - BONAMI.CZ a.s, székhelye: Újezd 450/40, Praha 1 - Malá Strana, irányítószám: 118 00, cégjegyzékszám: 242 30 111, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás, B szakasz, 18575 betét.

1.12. Fogyasztó: olyan vásárló, aki nem vállalkozó és megfelel a fogyasztó fogalmának a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontjában, vagy a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározottak szerint, azaz az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, valamint fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

1.13. Fogyasztóvédelmi Törvény: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

1.14. Az Eladó weboldala: https://www.bonami.hu/

1.15. Információs törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.16. A Megrendelés elküldése: a Vevő a Megrendelést az áruház webes felületén a „Befejezés és megrendelés” vagy a „Megrendelem” gombra történő kattintással küldi el az Eladó részére.

1.17. Áru: bármely termék, amelyet az Eladó eladásra kínál. Ez a vásárló által az adásvételi szerződés alapján megrendelt termék, amely szerződés a szerződő felek között jön létre a Megrendelés e-mailben történő elfogadásának időpontjában, ezen Általános Szerződési Feltételek 4.8. pontja szerint . Az áru adatainak tekintetében, ideértve a vételárat, az az időpont a meghatározó, amikor a Vevő elküldi a Megrendelést az Eladó részére.

1.18. Tárhelyszolgáltató: Stable.cz elnevezésű cseh társaság, székhelye Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha 3 – Vinohrady, Csehország. A szolgáltató elérhetőségei : Mobiltelefon: +420 480 020 191 Telefon: +421 650 340 379 E-mail: info@stable.cz
2.  Bevezető rendelkezések
2.1. A- BONAMI.CZ a.s, kereskedelmi társaság (székhelye: Újezd 450/40, Praha 1 - Malá Strana, irányítószám: 118 00, cégjegyzékszám: 242 30 111, cégbejegyzés: a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartás, B szakasz, 18575 betét; a továbbiakban: „Eladó”) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”) a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit rögzítik, melyek az Eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: „Vevő”) között az Eladó internetes áruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”) összefüggésben, vagy annak alapján keletkeztek, a Ptk 6:215. § bekezdésével összhangban. Az internetes áruházat az Eladó üzemelteti https://www.bonami.hu/ internetcímen, mindezt egy webes felületen keresztül (a továbbiakban: „az áruház webes felülete”). Jelen ÁSZF egyrészt a nem vállalkozó természetes személyekre vonatkoznak, ebben az esetben a vállalkozó (az eladó) és a fogyasztó (vevő) közötti szerződéses viszonyt szabályozzák, másrészt szabályozzák a vállalkozó (eladó) és egy másik vállalkozó (vevő) közötti szerződéses viszonyt is.

2.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek továbbá szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit az Eladó weboldala használatának tekintetében is, mely weboldal a https://www.bonami.hu/ internetes címen található (a továbbiakban: „weboldal”) illetve az ezzel összefüggő jogi viszonyok tekintetében is.

2.3. Az ÁSZF azokra az esetekre is vonatkozik, amikor az a személy, aki az Eladótól árut kíván vásárolni, jogi személy, vagy olyan személy, aki az áru megrendelése során üzleti tevékenysége vagy szakmai tevékenységének önálló gyakorlása keretében jár el. Jelen ÁSZF azokra a személyekre is vonatkoznak, akik természetes személyként, nem vállalkozóként vásárolnak (fogyasztók).
2.3.1. A jelen ÁSZF által az 1.5.1. cikkben meghatározott módon az Eladó és a vásárló – fogyasztó között létrejövő nem szabályozott jogi viszonyokra a Polgári Törvénykönyv és a Fogyasztóvédelmi Törvény megfelelő rendelkezései vonatkoznak.

2.4. Az adásvételi szerződésben megállapíthatók a jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezések. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben.

2.5. Az ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az ÁSZF magyar nyelvűek. Az adásvételi szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni.

2.6. Az ÁSZF szövegét az Eladó jogosult megváltoztatni vagy kiegészíteni. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a szerződéseket, amelyek a ÁSZF korábbi változatának hatálya alatt keletkeztek.

2.7. A Megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy jelen ÁSZF-et megismerte e, melyeknek szerves részét képezi a Reklamáció Szabályzat, továbbá, hogy a Megrendelés elküldésének idején érvényben lévő ÁSZF rendelkezéseivel egyetért. A Vevő figyelmét a Megrendelés elküldése előtt kellő mértékben felhívják jelen ÁSZF-re, és lehetősége van annak megismerésére. Az áruknak az Eladótól a Vevő általi átvétele, csakúgy, mint az Eladó által megerősített kötelező Megrendelés a szerződés elismerésnek és megkötésnek tekintendő az ezen ÁSZF a Megrendelés pillanatában érvényes szövege szerint, és a Vevő a kötelező érvényű Megrendelés elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti e feltételeket. A Ptk. 6:78 §-a alkalmazandó. Jelen ÁSZF az adásvételi szerződés szerves részét képezik.

3. Felhasználói fiók
3.1. A Vevő weboldalon történő regisztrációját követően hozzáférhet felhasználói felületéhez. A Vevő felhasználói felületén (a továbbiakban: „felhasználói fiók”) keresztül rendelheti meg az árukat. A Vevő regisztráció nélkül is rendelhet meg árukat, közvetlenül az áruház webes felületén keresztül.

3.2. A Vevő weboldalon történő regisztrálását követően az Eladó a vevő előzetes hozzájárulása esetén jogosult az újonnan közzétett termékekről a Vevőt rendszeres e-mail üzenetek formájában tájékoztatni, amely üzenetek fogadását a Vevő bármikor elutasíthatja a felhasználói fiókján keresztül, vagy a valamennyi e-mailben megtalálható vonatkozó hivatkozásra kattintva. Az Eladó nem köteles ezeket az e-maileket minden vásárló részére kiküldeni. További részletek az ÁSZF 11. cikkében találhatók.

3.3. A weboldalon történő regisztrációkor és az áruk megrendelésekor a Vevő köteles minden adatát helyesen és valóságnak megfelelően megadni. A felhasználói fiókba felvitt adatokat a Vevő bármely változás esetén köteles frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

3.4. A weboldalon csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. Az internetes áruházban korlátozás nélkül kizárólag 18 évesnél idősebb személyek hajthatnak végre megrendeléseket. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Ptk. 2:12. §-a az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha az Eladó észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését az Eladó bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében az Eladó a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni..

3.5. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat, és tudomásul veszi, hogy az Eladó nem felelős a Vevő e kötelezettségének megsértéséért.

3.6. A Vevő harmadik felek számára nem engedélyezheti a felhasználói fiók használatát.

3.7. Az Eladó bármikor törölheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a Vevő egy évig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megsérti az adásvételi szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből fakadó valamely kötelezettségét.

3.8. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem áll mindig rendelkezésre, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, esetenként a harmadik felektől származó hardverek és szoftverek karbantartására, áramszünetre tekintettel.

4. Az adásvételi szerződés megkötése
4.1. Az áruház webes felülete az Eladó által eladásra kínált termékek listáját tartalmazza, ideértve az egyes termékek árának feltüntetését is. Az eladásra kínált termékek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat is. Az eladásra kínált áruk és ezeknek az áruknak az árai mindaddig érvényesek, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén, és - amennyiben az adott áru egy ilyen kampány részét képezte - időben meghatározott kampány időtartama még nem járt le. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladó azon jogosultságát, hogy egyedileg meghatározott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. Az áruház webes felületén elhelyezett valamennyi eladási ajánlat nem kötelező érvényű, hanem ajánlatra felhívásnak minősül és informatív jellegű, és az Eladó nem köteles ezen árukra adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 6:64. § szakasza nem alkalmazandó.

4.2. A webes felület tájékoztatást nyújt a csomagolás és a szállítás költségeiről is. Az áruház webes felületén feltüntetett csomagolási és szállítási költségekre vonatkozó információk csak azokban az esetekben érvényesek, amikor az áruk szállítása a Magyarország területén belül történik. Az áruk szállítása csak a Magyarország területén belül lehetséges. Az áruk nem szállíthatók másik országba.

4.3. Az áruk megrendelése érdekében a Vevőnek az áruház webes felületén található megrendelőlapot kell kitöltenie. A megrendelőlap a következő információkat tartalmazza:
4.3.1. a megrendelt áruk (a megrendelt árut a vevő az áruház webes felületének elektronikus kosarába „teszi be”);
4.3.2. az áruk beszerzési árának fizetési módja, információk a megrendelt áruk szállításának igényelt módjáról;
4.3.3. az áru jellemzőinek leírása és
4.3.4. az áruk szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk, ideértve a csomagolási és szállítási költségeket (a továbbiakban együttesen: „Megrendelés”).

4.4. Mielőtt a megfelelő gombra kattintva elküldené a Megrendelést az Eladó részére, a Vevőnek lehetősége van ellenőrizni és megváltoztatni az általa a Megrendelésben megadott adatokat, illetve észlelheti és javíthatja a Megrendelés kitöltése során esetlegesen vétett hibákat. A Megrendelést a Vevő az Eladó részére a „Befejezés és fizetés” vagy a „Megrendelés” gombra kattintva küldi el. A Megrendelésben megadott információkat ettől a pillanattól kezdve az Eladó helyesnek tekinti. A fizetési kötelezettség tekintetében az Eladó megfelelően tájékoztatja a Fogyasztókat.

4.5. A 4.4 pont szerint elküldött Megrendelés révén a Vevő megerősíti, hogy lehetősége volt megismerni a megvásárolt áru jellemzőit, a szállítással kapcsolatos költségeket és a teljes árat, amelyet az Eladó részére megrendelés esetén köteles megfizetni.

4.6. Az Eladó a Megrendelés kézbesítését követően a kézbesítés megtörténtét elektronikus levél formájában visszaigazolja (a Megrendelés visszaigazolása), melynek során a visszaigazolást a Vevőnek a felhasználói felületen vagy a Megrendelésben megadott e-mail címére küldi el (a továbbiakban: „a Vevő elektronikus címe”)..

4.7. Az Eladó jogosult arra, hogy a Megrendelés jellegétől (az áru mennyisége, a vételár mértéke, várható szállítási költségek) függően a Vevőtől kérje a Megrendelés további megerősítését (pl. írásban vagy telefonon).

4.8. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a Megrendelés elfogadásának kézbesítésekor keletkezik; a Megrendelés elfogadásáról az Eladó elektronikus formában, a Vevő által megadott e-mail címre elküldött e-mailben értesíti a Vevőt.

4.9. A Vevő egyetért azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötése távkommunikációs eszközök használatával történik. Azon költségeit, melyek a Vevőnek az adásvételi szerződés távkommunikációs eszközök segítségével történő megkötése során keletkeznek (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei), a Vevő maga köteles megtéríteni.

4.10. Az adásvételi szerződés írásba foglalt szerződésnek számít.

5. Az áru ára és a Fizetési feltételek
5.1 Az áru ára minden esetben végső árként kerül feltüntetésre, amely tartalmazza az ÁFA-t és az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru jellegénél fogva nem küldhető vissza szokásos postai úton. Az áru ára nem tartalmazza az árunak az ügyfélhez történő szállításának költségeit, míg az áru eladására vonatkozó ajánlat és az áru ára mindaddig érvényben maradnak, amíg a webes felületen megjelennek. A vételárral együtt a Vevő köteles az Eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a szerződés szerinti összegben megfizetni. Az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek külön vannak feltüntetve. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a továbbiakban a vételár alatt a csomagolás és szállítás költségeit is magában foglaló összeg értendő.

5.2. Az áru adásvételi szerződés szerinti árát és az áru átadásával kapcsolatos esetleges költségeket a Vevő a megrendelőlapon kínált módszerek szerint fizetheti meg. Az Eladó további fizetési módokat is felajánlhat. Az Eladó jogosult bármely fizetési mód elérhetőségét korlátozni, melynek oka technikai probléma, az Eladó vagy a Vevő akadályoztatása vagy vis maior lehet. Az aktuálisan elérhető fizetési módok minden esetben fel vannak tüntetve a megrendelőlapon, és többek között az alábbiak lehetnek:
5.2.1. készpénzes fizetés utánvéttel, a Vevő által a Megrendelésben megadott helyen;
5.2.2. készpénz nélküli fizetés bankkártyával online;
5.2.3. standard banki átutalás az Eladó számlájára;
5.2.4. gyors banki átutalás a GP WebPay-enkeresztül;

Az Eladó fenntartja a jogot a fizetési módok megváltoztatására, így az aktuálisan elérhető fizetési módok eltérhetnek a fentiektől, és azokat mindig a megrendelőlap tartalmazza.

5.3. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a továbbiakban a vételár alatt az áru átadásának költségeit is magában foglaló összeg értendő.

5.4. Az Eladó nem követeli meg a Vevőtől előleg fizetését.

5.5. Utánvéttel történő megrendelés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül esedékes.

5.6. Készpénz nélküli fizetés esetén a Vevő az áru vételárát oly módon köteles megtéríteni, hogy a fizetésnél feltünteti az egyedi fizetési azonosítót. Készpénz nélküli fizetés esetén a Vevő vételár fizetési kötelezettségét akkor teljesíti , amikor a vonatkozó összeg jóváírásra kerül az Eladó számláján.

5.7. Az áruk árából az Eladó által a Vevőnek biztosított esetleges kedvezmények nem kombinálhatók.

5.8. Az Eladó az adásvételi szerződés alapján a Vevő által végrehajtott fizetések tekintetében adóbizonylatot (számlát) állít ki a Vevő részére. Az Eladó ÁFA fizetésesre kötelezett. A számla – adóbizonylat kiállítására az áru Vevőnek történő kiszállítása után kerül sor és azt az Eladó elektronikus formában a Vevő elektronikus címére küldi el.

5.9. Az értékesítő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében köteles számlát kibocsátani a belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére.

5.10. A Bonami.hu “Eredeti árként” egy adott terméknek/szolgáltatásnak/licensznek a webáruház felületén az árcsökkentést megelőző 30 napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb árát tűnteti fel, többnyire oly módon, hogy azt áthúzással jelöli a termék aktuális árának feltüntetése mellett. Az így számított eredeti árhoz képest kedvezménnyel kínált akciós árat, - amennyiben az ár nem változik - a Bonami az árcsökkentés kezdetét követő legfeljebb 90 napig kommunikálja kedvezményes árként a Vásárlók felé. 
6. Elállás az adásvételi szerződéstől
6.1. A fogyasztónak nem minősülő vásárlókra nem vonatkoznak a jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek a jogszabályok és vagy jelen ÁSZF szabályzatai szerint kifejezetten a fogyasztókra vonatkoznak, így jelen pont szerinti elállási jogot a vállalkozások nem gyakorolhatják.
6.1.1. Az adásvételi szerződéstől történő elállásra vonatkozó alábbi feltételek a természetes személyekre – fogyasztókra vonatkoznak.
6.1.2. A fogyasztónak a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § ában (a továbbiakban: Krm. rendelet) megállapított, az ilyen típusú fogyasztói szerződéstől való elállási joga nem korlátozza a vállalkozónak a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései értelmében történő elállási jogát (a Polgári Törvénykönyv 6:140 , 6:220. § és vonatkozó §-ai) illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás tekintetében a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.
6.1.3. A Vevő – vállalkozó is - elállhat az adásvételi szerződéstől a kínált 365 napos kiegészítő határidőn belül a 6.5. cikk szerint az alábbiakban felsorolt feltételek teljesülése esetén. E cikk rendelkezéseit a Vevő – vállalkozók esetében arányosan kell alkalmazni a szerződéstől történő 365 napon belüli elállási lehetőség tekintetében.

6.2. A Vevő – fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Korm. rendelet és Polgári Törvénykönyv szerint az adásvételi szerződéstől nem lehetséges elállni többek között az alábbi esetekben:
6.2.1. Jelentéktelen hiba miatt (Ptk. 6:159. § (3));
6.2.2. Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől, így különösen:
6.2.2.1. a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék (így különösen emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas termékek) tekintetében,
6.2.2.2 olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: tisztítószerek, higiéniai termékek, fehérneműk, alsóruházati termékek, szőrzetnyírók, borotvák, fogkefék),
6.2.2.3 olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
6.2.2.4 továbbá a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
6.2.2.5 vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (így különösen az egyedi igények alapján összeállított számítógép konfigurációk és szoftverek esetében)

6.3. Amennyiben nem áll fenn a 6.2. bekezdésében említett körülmény, vagy más olyan eset, amikor az adásvételi szerződéstől történő elállás nem lehetséges, a Vevő – fogyasztó a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) értelmében jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, mégpedig az áru kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül, mely határidő az Eladó Reklamációs Szabályzatában foglalt feltételek szerint 365 napra meghosszabbodik; ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy a szállítás több részletben történik, ez a határidő az utolsó áru átadásának napjától kezdődik.

6.4 A 6.3 pontban meghatározott 365 napos elállási határidő nem alkalmazható a matrac megjelölésű termékek esetében. A Vevő – fogyasztó és vállalkozó – az itt megjelölt esetben jogosult a törvényben előírt határidőn túl, indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől, a Vevő-fogyasztó / vállalkozó vagy az általa kijelölt harmadik fél által átvett áru napját követő naptól számított 45 napon belül.

6.5. A Drogéria és kozmetika menüpont alatt található termékek esetében a 6.1.3 és 6.4 pontban meghatározott 365, illetve 45 napos elállási határidő nem alkalmazható. A Vevő – fogyasztó és vállalkozó – az itt megjelölt esetben jogosult a törvényben előírt határidőn belül, indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől, a Vevő-fogyasztó / vállalkozó vagy az általa kijelölt harmadik fél által átvett áru napját követő naptól számítottt 14 napon belül.

6.6. E ÁSZF melléklete az adásvételi szerződéstől történő elálláskor alkalmazandó formanyomtatvány. A Vevő jogosult ezt a formanyomtatványt használni.

6.7. Az adásvételi szerződéstől történő elállást a Vevő az alábbi címre küldi:

BONAMI.CZ a.s. - Győri Depo
CST
Győr
9041

Az adásvételi szerződéstől történő elállást a Vevő – fogyasztó az Eladó e-mail címére is elküldheti : kisokos@bonami.hu

6.8. Az adásvételi szerződéstől történő elállást az áru átvételétől számított 14 napon belül el kell küldeni az Eladó részére.

6.9. Az ÁSZF 6.4. pontja szerinti szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés a megkötésétől megszűnik, a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. A Vevő – fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő – fogyasztó által visszaküldött áru megsérült, elhasználódott vagy részlegesen elhasználódott, az Eladónak a Vevővel szemben jogosultsága keletkezik arra, hogy az az ily módon keletkezett kárát megtérítse. A keletkezett kárának megtérítésére vonatkozó igényét az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó igényébe.

6.10. Az árut a Vevő – fogyasztó az adásvételi szerződéstől történő elállás kézhezvételtől számított tizennégy (14) napon belül köteles az Eladónak visszaküldeni.

6.11. Az adásvételi szerződéstől a jelen ÁSZF 6.6. cikke szerint történő elállás esetén az Eladó a Vevő – fogyasztótól kapott pénzeszközöket az adásvételi szerződéstől történő elállás kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Vevő – fogyasztónak, ugyanazon a módon, ahogy azokat az Eladó a Vevő – fogyasztótól átvette. Az Eladó már az áru Vevő – fogyasztó általi visszaküldése során jogosult a teljesítés Vevő – fogyasztónak történő visszatérítésére, vagy más módon is, amennyiben ehhez a Vevő – fogyasztó hozzájárul és a Vevő – fogyasztó részére nem vet fel további költségeket. Készpénzes fizetés esetén a Vevő – fogyasztó tudomásul veszi, hogy a visszatérítés átutalással, az adásvételi szerződéstől történő elállásban megadott bankszámlára történik. Amennyiben a Vevő – fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a Vevő – fogyasztó számára az átvett pénzeszközöket azt megelőzően visszatéríteni, hogy a Vevő az árut az Eladónak visszaküldte, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte.

6.12 Amennyiben a Vevő – fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket a Vevő viseli. Az Eladó ezeket a költségeket visszamenőleges hatállyal sem téríti meg a Vevőnek. Ha a Vevő – fogyasztó az Eladó által kínált legolcsóbb kézbesítési módtól eltérő módszert választott, az Eladó a Vevő – fogyasztónak a kínált legolcsóbb kézbesítési mód árát téríti vissza.

6.13. A szerződő feleknek az adásvételi szerződéstől a jelen ÁSZF 6.6. cikke szerint történő elállással összefüggő további jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozza, amely e ÁSZF szerves részét képezi.

6.14. Az áru Vevőnek történő kézbesítéséig az Eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ilyen esetekben a vételárat haladéktalanul visszatéríti a Vevőnek; a visszatérítés készpénz nélküli átutalással a Vevő által megjelölt számlára történik.

6.15. Amennyiben az Eladó az áru mellett a Vevő – fogyasztó részére ajándékot is ad, az Eladó és a Vevő közötti ajándékozási szerződés olyan bontófeltételt tartalmaz, hogy az adásvételi szerződéstől történő fogyasztó általi elállás esetén az ajándékozási szerződés megszűnik, és a Vevő – fogyasztó köteles az áruval együtt a nyújtott ajándékot is visszaküldeni az Eladónak.

7. Az áru szállítása és átadása
7.1. Ha az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik, az áru kézbesítésének módját az Eladó határozza meg. Abban az esetben, ha a szállítási módról a Vevő kérésére állapodnak meg, az e szállítási módokkal összefüggő kockázatok és esetleges további költségek a Vevőt terhelik.

7.2. Az Eladó által a Vevő részére lehetővé tett szállítási módozatok az alábbi címen érhetők el: https://www.bonami.hu/i/szallitas

7.3. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő részére a megrendelt árut észszerű határidőn belül átadja (a továbbiakban: „átadási határidő”). Az Eladó által megerősített áruk átadása az Eladó szállítási lehetőségeinek megfelelően történik, általában kettő (2) – négy (4) munkanapon belül a Megrendelés visszaigazolásától számítva. A beszállítóktól megrendelendő áruk esetében a kézbesítés általában húsz (20) – hetvenöt (75) napos határidővel történik. Kivételes esetekben az Eladó egyoldalúan, akár többször is meghosszabbíthatja az átadási határidőt. Az Eladó fenntartja a jogot az átadási határidő meghosszabbítására vis maior következtében, vagy olyan esetekben, amikor objektív okokból nem lehetséges az árut az előírt határidőn belül átadni. Az átadási határidő meghosszabbítása esetén az Eladó a Vevő elektronikus címén e-mailben, vagy SMS üzenetben értesíti a Vevőt. A fogyasztónak ebben az esetben joga van elállni a szerződéstől.

7.4. Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján az árut a Vevő által a Megrendelésben megadott helyen köteles átadni, a Vevő az átadáskor köteles az árut átvenni. Amennyiben a Vevő az átadáskor nem veszi át az árut, az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.

7.5. Abban az esetben, ha a Vevő oldaláról felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a Megrendelésben feltüntetettől eltérő módon kell kézbesíteni, a Vevő köteles megtéríteni az áru ismételt kézbesítésével, illetve az eltérő módú kézbesítéssel összefüggő költségeket.

7.6. Az áru szállítótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a szállítót. Abban az esetben, ha a csomag megsértését észleli, amely a küldeménybe való jogosulatlan behatolásra utal, a Vevő nem köteles a küldeményt a szállítótól átvenni. A szállítólevél aláírásával a Vevő megerősíti, hogy az árut tartalmazó küldemény csomagolása sértetlen volt. Ez nem érinti az Eladónak az áru hibáiért való felelősségét, valamint a Vevőnek az általános, kötelező érvényű jogszabályokból származó egyéb jogait.

7.7. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az Eladó különleges szállítási feltételei is szabályozzák, amennyiben az Eladó kibocsát ilyeneket.

8. A hibás teljesítéssel összefüggő jogok
8.1. A feleknek az Eladó hibás teljesítésért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok szabályozzák (különösen a Polgári Törvénykönyv 6:157. - 6:178. § . §-ai,) az Eladó tehát tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy hibás teljesítés esetén őket az alábbi jogosultságok illetik meg:

1. kijavítást vagy kicserélést igényelhetnek, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,
2. árleszállítást igényelhetnek;
3. Vevő - fogyasztóval kötött, ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés kivételével a hibát az Eladó költségére maguk kijavíthatják vagy mással kijavíttathatják,,
4. az Adásvételi szerződéstől elállhatnak, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ennek az Eladó nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt

A kijavítással kapcsolatosan az Eladó a következőkről tájékoztatja a Vevő - fogyasztókat:
• Amennyiben a vásárolt termék első alkalommal hibásodik meg, és a terméket értékesítő Eladó megállapítja, hogy a termék nem javítható, akkor azt Eladó 8 napon belül köteles cserélni, ha ez nem lehetséges, a vételárat 8 napon belül visszatéríti a fogyasztó részére..
• Meghibásodás esetén, ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor Eladó a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról.
• Ha egy kötelező jótállás alá tartozó terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani az Eladó, akkor 8 napon belül kicseréli az árut, ha erre nincs lehetőség, a vételárat 8 napon belül köteles visszatéríteni.
• Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék a harmadik javítást követően újból meghibásodik, akkor az Eladó 8 napon belül köteles cserélni a terméket, tehát negyedik alkalommal már nem ragaszkodhat a javításhoz.
• A jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta..

8.2. Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevővel szemben azért, hogy az eladott termék megfelel az adásvételi szerződésnek, így különösen, hogy megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A szerződésnek való megfelelés azt jelenti, hogy az eladott áru minősége és tulajdonságai megfelelnek a követelményeknek, az Eladó, a gyártó vagy annak képviselője révén leírtaknak vagy várhatóan fedik a reklámokban hirdetett minőséget és a termékre jellemző tulajdonságokat, illetve mennyiségben és súlyban megfelelnek az alkalmazandó jogszabályoknak, valamint annak a célnak, amit az Eladó deklarál. Az Eladó különösen az alábbiak tekintetében tartozik felelősséggel a Vevővel szemben:
8.2.1. az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig a tulajdonságai megfelelnek az Eladó vagy a gyártó által leírt vagy a Vevő által az áru jellege és az Eladó és a gyártó által közzétett reklámok alapján elvárt tulajdonságoknak;
8.2.2. az áru az Eladó által megadott célra, vagy arra a célra alkalmas, amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják;
8.2.3. az áru minősége vagy kivitelezése megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, amennyiben a minőség vagy a kivitel megállapodás szerinti mintához vagy modellhez kötött;
8.2.4. az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú és
8.2.5. az áru megfelel a jogszabályi követelményeknek.

8.3. A jelen ÁSZF 8.2. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak azokra az árukra, amelyek hibás mivoltuk miatt alacsonyabb áron kerülnek értékesítésre és a hibáról a Vevő tudott, a szokásos használat következében elhasználódott árukra, a használt áruk esetében a használat vagy elhasználódás mértékével arányos hibákra, amelyekkel az áru a Vevő általi átvételkor rendelkezett, vagy amennyiben ez az áru jellegéből ered, továbbá ha a hibát a Vevő a szerződéskötéskor ismerte vagy ismernie kellett, vagy a hibát a Vevő okozta.

8.4. Vevő – fogyasztóval kötött szerződés esetén, ha a hiba a kézhezvételtől számított hat hónapon belül merül fel, az árut a kézhezvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

8.5. A hibás teljesítésből eredő jogait a Vevő az Eladónál érvényesíti a következő címen: Bonami – reklamációs osztály, Győri Depo, CST, Győr, 9041, vagy e-mailben a kisokos@bonami.hu címen. Ha ez lehetséges, és a Vevő számára nem jár jelentős nehézségekkel, a Vevő köteles a reklamáció érvényesítésével együtt az árut az eladónak közvetlenül a követelés helyén átadni vagy a következő címre elküldeni: Bonami – reklamációs osztály, Győri Depo, CST, Győr, 9041.

8.6. Az Eladónak a hibás teljesítésre vonatkozó kötelezettségei legalább olyan mértékben állnak fent, mint a gyártó hibás teljesítésére vonatkozó kötelezettségei. A Vevő - fogyasztó egyébként jogosult a fogyasztási cikkekben előforduló hibákra vonatkozó jogát – jótállást - a kézhezvételtől számítva a termék árától függően:

10 000 Ft – 100 000 Ft között, 1 év
100 001 Ft – 250 000 Ft között, 2 év
250 000 Ft felett, 3 éven belül

gyakorolni a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt áruk tekintetében. A jótállási határidő az áru fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik. Ha az eladásra kerülő áru csomagolásán, az árut kísérő útmutatóban, az áruval összefüggő reklámban vagy más jogszabályokkal összhangban megjelölik azt az időszakot, amelyen az áru felhasználható, a minőségi garanciára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A minőségi garancia révén Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az áru egy meghatározott ideig a mindennapos használatra alkalmas lesz, illetve a szokásos tulajdonságait megőrzi. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
Jótállás esetén, ha a termék a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a jogszabályi vélelem alapján a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, így ilyen esetben Eladónak kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.6.1. Azon Vevő esetében, aki a szerződés megkötése és teljesítése során üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenységének nevében jár el, a jótállási idő csak 12 hónap.

8.7. A hibás teljesítésből eredő jogok nem illetik meg a Vevőt abban az esetben, ha a Vevő az áru átvétele előtt tisztában volt azzal, hogy az áru hibás, illetve ha a hibát maga a Vevő okozta.

8.8. Termékszavatossági igényként Vevő – választása szerint a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Kijavítás esetén a Vevő a hibát a vállalkozás költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. .

8.9. A hibás áruért való felelősségi jogokat a Vevő konkrétan különösen az alábbiak szerint érvényesítheti:
8.9.1. személyesen a következő címen:

Bonami, Győri Depo,
CST,
Győr,
9041.

8.9.2. telefonon: 06 1 550 7606
8.9.3. e-mailben a kisokos@bonami.hucímen.

8.10. A Vevő a hiba bejelentésekor, vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül közli az Eladóval, hogy mely jogát választotta. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.11. Ha az áru nem rendelkezik az ÁSZF 8.2. cikkében meghatározott jellemzőkkel, akkor a Vevő kérheti új, hibátlan áru kiszállítását is, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt ésszerűtlen. Ha a hiba csak az áru egy összetevőjét érinti, a Vevő kérheti csak ennek az összetevőnek a kicserélését; illetve ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel aránytalan, különösen, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül el lehet hárítani, a Vevőnek joga van arra, hogy a hibát költségtérítés nélkül kijavítsák. A Vevő még eltávolítható hiba esetén is jogosult az áru kicserélésére, vagy az áru összetevőinek cseréjére, ha az árut nem tudja megfelelően használni a hiba ismételt előfordulására miatt, vagy nagyobb számú hiba esetén. Ebben az esetben a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől. Amennyiben a Vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti az új, hibátlan áru átadására, az áru összetevőjének cseréjére vagy az áru javítására vonatkozó jogosultságát, észszerű árengedményt is igényelhet. A Vevő észszerű árengedményre jogosult akkor is, ha az Eladó nem képes új, hibátlan áru átadására, az áru összetevőjének cseréjére vagy az áru javítására, továbbá abban az esetben is, ha az Eladó nem tudja észszerű időben orvosolni a panaszt, vagy ha az orvoslás a Vevőnek jelentős érdeksérelmet okozna.

8.12. A Polgári Törvénykönyv 6:166. §§-a alapján a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni, a közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

8.13. A feleknek az Eladónak a hibákért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozza, amely az alábbi internetes címen került közzétételre:

9. A szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei
9.1. A Vevő termék teljes vételárának megfizetésével megszerzi az termék tulajdonjogát.

9.2. A termékben beállott kár kockázata abban a pillanatban, amikor a terméket a Vevőnek átadják, a Vevőre hárul (személyes átvétel esetén ez az áru átadásának pillanata), illetve abban az esetben, ha a Vevő nem veszi át a terméket, abban az időpontban, amikor az eladó lehetővé teszi számára a termék feletti rendelkezést.

9.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruház webes felületét alkotó szoftvereket és más összetevőket (ideértve a kínált termékek fényképeit is) szerzői jog védi. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem fog semmilyen olyan tevékenységet végezni, amely számára vagy harmadik személyek számára lehetővé teszi a szoftverekbe való jogosulatlan behatolást, vagy az áruház webes felülete szoftvereinek vagy más összetevőinek jogosulatlan használatát, felhasználását.

9.4. A Vevő az áruház webes felületének használata során nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek vagy egyéb eljárások alkalmazására, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az áruház webes felületének működését. Az áruház webes felületét csak olyan mértékben lehetséges használni, amely nem sérti az Eladó más vásárlóinak jogait, és amely összhangban áll a rendeltetésével.

9.5. A fogyasztók panaszainak kezelését az Eladó a kisokos@bonami.hu elektronikus címen keresztül biztosítja. Az Eladó a Vevőt panaszának rendezéséről a Vevő e-mail címére küldött üzenetben tájékoztatja.

9.6. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésében illetékes szerv: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., weboldal: http://bekeltet.hu/) Ez nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek 14.1. cikkének rendelkezéseit.

9.7. Az online vitarendezési platform a következő internetes címen található: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU és az Eladó és a Vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére használható.

9.8. Az Európai Fogyasztói Központ, Magyarország, székhelye: Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ; 1440 Budapest Pf. 1.,e-mail: info@magyarefk.hu, valamin, telefon: 06-1-896-77-47, https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont ). az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) értelmében vett kapcsolattartó pont.

9.9. Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult áruk értékesítésére. A kereskedelemi ellenőrzést hatáskörének keretein belül a megfelelő kereskedelmi engedélyezési hivatal végzi (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság). A személyes adatok védelmének felügyeletét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság végzi.

9.10. Az Eladót a Vevővel szemben nem köti semmilyen magatartási kódex a Polgári Törvénykönyv 6:82. § § (1). bek. e) pont rendelkezései értelmében.

9.11. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget az esetleges hibákért, melyek harmadik feleknek a weboldalra történő behatolása vagy a weboldal rendeltetésével ellenétes használata miatt keletkeznek.

10. A személyes adatok védelme és kereskedelmi közlemények küldése
10.1. A Vevő, illetve a weboldal bármely látogatója (ideértve a kereskedelmi közlemények küldésének feltételeit is) személyes adatainak védelmét a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok szabályozzák, melyek aktuális tartalmát külön dokumentum szabályozza, amely elérhető itt.

11. Sütik használata
11.1. A weboldal ún. sütiket (cookies) használ. Ezek használatának szabályait, illetőleg használatuk megtiltásának módját egy külön dokumentum tartalmazza, amely itt érhető el.

11.2. A vevő beleegyezik abba, hogy az ún. sütiket a számítógépén tárolja. Abban az esetben, ha a weboldalon a vásárlást oly módon lehet végrehajtani és az Eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit teljesíteni, hogy annak során nem kerül sor a sütik tárolására a Vevő számítógépén, a Vevő az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

12. Kézbesítés
12.1. Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel összefüggő minden kommunikációt írásos formában kell megküldeni a másik szerződő félnek, amely történhet e-mailben, személyesen vagy ajánlott postai küldemény formájában (a feladó választása szerint). A Vevő esetében a kézbesítéshez a felhasználói fiókjában feltüntetett elektronikus cím használatos.

13. Kreditek
13.1. A kreditek a Bonamin a pénzhez hasonlóan működnek. 1 kredit = 1 HUF. A kreditek semmilyen formában nem behajthatók és nem kérhető a készpénzben történő kifizetésük sem. Abban az esetben, ha a fizetés során a vételár egy részét kreditekben egyenlítették ki, majd a törvényes határidőn belül sor kerül az adásvételi szerződéstől történő elállásra, a Vevő nem jogosult a kreditekben kiegyenlített összeg visszatérítésére.

13.2. A kreditekre vonatkozó részletes szabályok és korlátozások megtalálhatók a kreditek működésére vonatkozó szabályokban.

14. Alkalmazandó jog
14.1. Ha a weboldal használatával vagy az adásvételi szerződéssel létrejött jogviszonnyal összefüggő viszony nemzetközi (EU és/vagy külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztók általánosan kötelező érvényű jogszabályok által biztosított jogait. Az esetleges vitákat bíróságon kívüli módon is rendezni lehet. Ebben az esetben a Vevő kapcsolatba léphet a bíróságon kívüli vitarendezési szervezettel, amely a jelen cikk 9.6. cikke szerint a : Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., weboldal: http://bekeltet.hu/). A vitát on-line is rendezni lehet az erre a célra szolgáló ODR platform segítségével, amely a következő címen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. A vita peren kívüli rendezésének megkezdése előtt az Eladó javasolja, hogy a Vevő először a Bonamin található kapcsolatot használja a helyzet megoldására. További részletek ezen Általános Szerződési Feltételek 9.5. és azt követő cikkeiben találhatók.

15. Záró rendelkezések
15.1. Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult áruk értékesítésére, és tevékenysége nincs kötve egyéb engedélyhez. A kereskedelemi ellenőrzést hatáskörének keretein belül a megfelelő kereskedelmi engedélyezési hivatal végzi.

15.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, hatályát vesztett vagy ilyenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely értelmében a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatályon kívülisége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek változásai és kiegészítései csak írásos formában történhetnek.

15.3. Az adásvételi szerződést – az ÁSZF-et is ideértve – Eladó elektronikus formában archiválja és az nem hozzáférhető. Az Eladóaz adásvételi szerződést egyéni iktatószámmal látja el

15.4. Az Eladó elérhetőségei: kézbesítési címBonami, Győri Depo, CST, Győr, 9041, e-mail cím kisokos@bonami.hu. A további elérhetőségeink megtalálhatók a https://www.bonami.hu/oldalon.

15.5. Az Eladó a honlapján tájékoztatja a Vevőket azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják

15.6. A digitális adattartalom működéséről, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről az Eladó a Vevőket a honlapján tájékoztatja.

Kelt Budapesten, 2022.03.30

Az ÁSZF mellékletei:

1. Tájékoztató az elállási jogról

2. Az adásvételi szerződéstől történő elálláskor alkalmazandó formanyomtatvány, amely egységes az áru visszaküldése és reklamációra vonatkozó formanyomtatvánnyal,

3. Tájékoztató a kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról

1.Melléklet

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL TÖRTÉNŐ ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ JOGRÓL

1. A szerződéstől történő elállásra vonatkozó jog
1.1. A Vevő – fogyasztó 14 napon belül indokolás nélkül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.

1.2. A Vevő – fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől az azt követő naptól számított 14 napon belül, hogy a Vevő, vagy az általa kijelölt harmadik fél átveszi az árut. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

1.3. Az elállási jog gyakorlása érdekében a Vevő – fogyasztónak értesítenie kell a szerződéstől történő elállásáról a Bonami társaságot – Bonami – reklamációs osztály, Bonami, Győri Depo, CST, Győr, 9041, e-mail: kisokos@bionami.hu, telefon: 06 1 550 7606. ; az értesítés formája egyoldalú jogi aktus (például egy postai szolgáltatón keresztül küldött levél vagy e-mail). A Vevő – fogyasztó a mellékelt formanyomtatványt is használhatja, mely az adásvételi szerződéstől történő elállásra vonatkozik.

1.4. Az elállási határidő betartása érdekében az adásvételi szerződéstől történő elállásról szóló értesítést a vonatkozó időszak vége előtt meg kell küldeni.

1.5. A Vevő – fogyasztó - az ÁSZF 8. fejezetében meghatározott esetekben, megfelelő indoklás mellett jogosult az Adásvételi Szerződéstől elállni.

2. A szerződéstől történő elállásra következményei
2.1. Ha a Vevő – fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől történő elállásról szóló értesítés Eladó általi kézhezvételétől számított 14 napon belül visszajuttatja a Vevőnek az általa befizetett teljes összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a költségeket, amik abból eredtek, hogy a Vevő nem az Eladó által kínált legolcsóbb standard szállítási költségeket választotta).

2.2. Az összeg visszafizetése során az Eladó ugyanazt a fizetési formát használja, amelyet a Vevő az eredeti tranzakció végrehajtásához használt, amennyiben az Eladó másként nem rendelkezik és ehhez a Vevő – fogyasztó kifejezetten hozzájárult. A Vevő – fogyasztó kérésére a pénzeszközöket visszatérítése bankszámlára történik. Az Eladó már az áru Vevő – fogyasztó általi visszaküldése során jogosult a teljesítés Vevőnek történő visszatérítésére, vagy más módon is, amennyiben ezzel a Vevő – fogyasztó egyetért és a Vevő – fogyasztó részére nem vet fel további költségeket. Készpénzes fizetés esetén a Vevő – fogyasztó beleegyezik abba, hogy a visszatérítés átutalással, az adásvételi szerződéstől történő elállásban/reklamációs jegyzőkönyvben megadott bankszámlára történik.

2.3. Az Eladó csak a visszaküldött áruk kézhezvétele után teljesíti a visszafizetést, vagy azt követően, hogy a Vevő bizonyítja, hogy az árut visszaküldte – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

2.4. A Vevő – fogyasztó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az adásvételi szerződéstől történő elállásától számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő akkor tekintendő betartottnak, ha a Vevő az árut 14 nap eltelte előtt visszaküldi.

2.5. Az áru visszaküldésének közvetlen költségeit a Vevő – fogyasztó viseli.

2.6. A Vevő felel az áru értékének bármilyen csökkenéséért, amelyet az áru jellegének és tulajdonságainak – beleértve azok funkcionalitását is – ismerete hiányából eredő nem megfelelő kezelése okoz.

2.7. A szerződéstől történő elállással kapcsolatos további részletek a Reklamációs Szabályzatban találhatók, amely elérhető itt: https://static.bonami.cz/CONTENT_PAGES/RETURNS/rma-hu-02-2020.pdf

2.Melléklet:

Elállási nyilatkozatminta (amely elérhető itt )
Elállási nyilatkozatminta (amely elérhető itt )

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza),

Címzett: Bonami - Győri Depo CST, Győr, 9041

e-mailben a kisokos@bonami.hucímen.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) bankszámlaszáma a vételár visszatérítéshez:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt
3.Melléklet:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
1. Kellékszavatosság

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vevő - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére – amennyiben erre jogosult – a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 2 hónap.

A Vevő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a BONAMI.CZ a.s. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már A Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a Vevő. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vevő. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás – Vevő – fogyasztók esetén

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a BONAMI.CZ a.s. jótállásra köteles.

A Vevőt a jótállás alapján a kijavítás, kicserélés joga illeti meg és jogosult jótállási jogát a kézhezvételtől számítva, a termék árától függően:

10 000 Ft – 100 000 Ft között, 1 év
100 001 Ft – 250 000 Ft között, 2 év
250 000 Ft felett, 3 éven belül

gyakorolni a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt áruk tekintetében. A jótállási határidő az áru fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, azonban a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.